Toplumsallaşmak

5.1.2020 21:14:33 EĞİTİM

Toplumsallaşma, insanı sosyal sistemin katılımcı üyesi haline getirme sürecidir. Bu sayede kişi, toplumun ortaya koyduğu tavır, hareket modeli ve düşünme biçimlerini öğrenir. Diğer bir söyleyiş ile sosyalleşme bireyin kültürleşmesini, içinde yaşadığı toplumla uyum sağlamasını gerçekleştiren bir mekanizma olmaktadır.

Bireyin toplum içinde ortak bir yaşam sürdürebilmesi; toplumun örf, adet, gelenek-görenek ve inançlarına uyum sağlayabilmesi; giyinme, yeme, içme, oynama, eğlenme ve benzeri davranışların toplumda kabul gören bir kimlik geliştirmesi sosyalleşme sayesinde gerçekleşmektedir.

Toplumsallaşmanın önemi öğrenci açısından onun topluma uyumu ile ölçülürken, toplum açısından geçmiş ile gelecek arasında kültür köprüsü vazifesini dengeli bir şekilde bireye aktarabilme mahareti ile ölçülebilir.

Bu anlamda sosyalleşmek ile istendik davranış oluşturmaya çalışan eğitim kavramlarının anlam açısından birbirlerine yakınlığı ve benzerliği söz konusudur.

Öyleyse bireyin sosyalleşmesi/sosyalleştirilmesi ile eğitim-öğretim faaliyetleri birbirini besleyen/destekleyen kavramlar olarak değerlendirilmelidir.

Bireyin toplumsallaştırılması sürecinde kültürü aktarabilme becerisi, toplumun sosyal etki gücü ve dede ile torun arasındaki “denge iletişim biçimi” ile doğru orantılıdır.

Özellikle bugün kitle iletişim ağının yaygınlığı ve bu ağların birinci derecede toplumsallaşma araçlarının (aile, okul, çevre) önüne geçecek şekilde etkili, hızlı değişim sürecini beraberinde getirmesi ciddi toplumsallaşma problemlerini de gündeme getirmektedir.

Kitle iletişim araçları sayesinde dünya küçülmüştür. Günümüz toplumları basit toplumsal yapılardan sanayileşme ve kentleşme ile birlikte karmaşık toplumsal yapılara doğru evrilmektedir.

Bu sebeple kısa zaman dilimlerinde toplumlarda büyük ve köklü değişiklikleri izleyebilmek mümkün olmaktadır. Bu kadar hızlı değişimin olduğu cemiyetlerde "toplumsal uyum", "uyumda denge” ve “nesiller arası kopukluk sorunları" o derece önemli ve eğitim açısından da tartışmalı hale gelmiştir.

Çağımızda büyük bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarının insanlar üzerinde oynadığı çok yönlü etkiler dikkate alındığında toplumsal yapıların kendi kimliklerini yeni nesillere aktarmalarında birçok problemin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Birey, modernleşmenin getirdiği problemlerle ciddi kimlik bunalımları yaşamaktadır.

Yani; "Mesele olmuştur sorun, dedeyi anlamaz olmuştur torun."

Özellikle geleneksel kimlik hızlı kültürel değişimlerin dinamiği altında sarsılmakta “toplumsaldeğer yapısı” giderek kaybolmaktadır. Modernliğe karşı oluş veya alternatif arayışlar çerçevesinde yerel kimliklerin dini gruplar bünyesinde kendini ifade etme çabası önemli bir araştırma konusudur.

Yukarıdan beri girizgahını yapmaya çalıştığımız kelime ve kavramları:

• Toplumsallaşma/toplumsallaştırmak

• Eğitim/öğretim

• Talim/terbiye

• Toplumsal uyum/toplumsaluyumsuzluk

• Kültür/kültürel bütünleşme

• Geleneksel/Çağdaş

• Modernleşme/modernleştirme

• Birey/toplum

• Geçmiş/gelecek

• Yönetim/yönetişim

• Batılılaşmak/batılılaştırmak

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunu göz önünde bulundurarak, eğitim bağlamından koparmadan, sorumluluklarımız ölçüsünde, sınırlarımız çerçevesinde planlı bir şekilde ileriki yazılarımızda açıklamaya çalışacağız.

Zaman, mekân ve imkanlar ölçüsünde bu kavramları tartışmak dileğiyle…

NOT: “Gelecek-İZ” dergisinde bize de yer ayrıldığından dolayı teşekkür ederim. İlçemizin eğitim ve öğretimine katkıda bulunması dileklerimi belirtir, hepinize saygılarımı sunarım.